KONTAKT

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego sprzętu ?

Skontaktuj się z nami...

 


Tel +48 42 715 12 14
Kom +48 501 040 069

 

markoflash@markoflash.pl

ul.Czerwińskiego 8
95-100 Zgierz


ZMIENILIŚMY LOGO !!!


REGULAMIN

MARKO FLASH - jesteśmy firmą, która tylko od 1989r produkuje studyjne oświetlenie FOTO-VIDEO-FILM.

 Od początku zajmujemy się produkcją studyjnych lamp błyskowych i osprzętem do wyposażenia studiów (systemy zawieszenia i sterowania teł, systemy zawieszenia sufitowego lamp, tła i rekwizyty studyjne). Wszystko co jest potrzebne aby stworzyć jak największy komfort pracy w studio. Posiadamy już małe doświadczenie w tym rozległym temacie jakim jest światło w studio i chętnie dzielimy się swoją wiedzą. Pomagamy klientom zaprojektować i wyposażyć kompleksowo każde studio, w zależności od celu jego przeznaczenia i warunków lokalowych. Od kilku lat jesteśmy bezpośrednim importerem prostej konstrukcji lamp z Chin i wyposażenia do nich. W przeciwieństwie do nowo powstałych „profesjonalnych„ firm, które rozpoczęły sprzedaż podobnych artykułów, nie nazywamy tych lamp i żarówek błyskowych super profesjonalnym oświetleniem studyjnym. Towar , który sprowadzamy jest troszkę „inny„. W swojej ofercie towarowej staramy się zapewnić przede wszystkim najwyższą jakość - krótko mówiąc wiemy co importować i do czego to służy. Ponad 32 lata w tej branży czegoś nas nauczyło.

Posiadamy sprzęt zarówno dla bardzo zaawansowanych fotografów i filmowców jak i dla firm i osób stawiających pierwsze kroki w tej branży.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO markoflash.pl

 

Regulamin obowiązuje od 25.12.2014r

 

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Wymagania techniczne

4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

5. Procedura zawierania umowy sprzedaży  drogą elektroniczną

6. Dostawa

7. Ceny i metody płatności

8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

10. Koszty odstąpienia od umowy

11. Prawo Konsumenta do rękojmi

12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

13. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

14. Postanowienia końcowe

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.       DEFINICJE
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedający ,Sprzedawca , Usługodawca –  Marek Tomczak bedący właścicielam sklepu markoflash.pl, prowadzący działalność pod firmą MARKO-FLASH Marek Tomczak,

( adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji  Biuro - Zgierzu ul. Republikańska 12  oraz  Punkt Handlowy i Serwis - ul.Czerwińskiego 8), podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki  ,wpisany pod numerem NIP: 7321006843, Regon: 470538190.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerami telefonów : +48 42 715 12 14, 501-040-069,

korzystając z adresu poczty elektronicznej: markoflash@markoflash.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

Konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego markoflash.pl;

Sklep internetowy (Sklep) –  oznacza serwis internetowy prowadzony przez  MARKO-FLASH Marek Tomczak, zwany również Usługodawcą, dostępny  pod adresem internetowym: markoflash.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  MARKO-FLASH Marek Tomczak  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 

Zamówienie – oferta zakupu złożona przez Klienta, określająca w szczególności rodzaj i liczbę Towaru prezentowanych w sklepie do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Dostawca - jest to podmiot, który ma za zadanie dotransportować określone dobra odpowiednim odbiorcom - firma kurierska lub Poczta Polska, z którą współpracuje Sklep.

 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

-Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawce pod adresem www.markoflash.pl.

-Sprzedawcą jest Marek Tomczak prowadzący działalność pod firmą MARKO-FLASH Marek Tomczak,

( adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji  Biuro - Zgierzu ul. Republikańska 12  oraz  Punkt Handlowy i Serwis - ul.Czerwińskiego 8), podlegający wpisowi do

 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki  ,wpisany pod numerem NIP: 7321006843, Regon: 470538190.

zwany także zamiennie „Usługodawcą , Sprzedawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerami telefonów : +48 42 715 12 14, 501-040-069,

korzystając z adresu poczty elektronicznej: markoflash@markoflash.pl.

 

-Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 13 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

-Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu markoflash.pl oraz za pomocą linku dotępnego w formularzu zamówienia oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

-Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

-Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji Towarów.

 

- Sprzedawca zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. WYMAGANIA TECHNICZNE
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

• dostęp do sieci Internet

• adres poczty email

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie

zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu

ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do

wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia

dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient

decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają

ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w

każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może

wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies,

udostępnionej pod adresem http://www.markoflash.pl/webpage/pl/polityka-prywatnosci.html stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLAPU INTERNETOWEGO
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail ,

hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość

podania danych do faktury VAT.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków

specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na

stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 

 

• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom

trzecim.

6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony

internetowej konta.

7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez

uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

 

MARKOFLASH Marek Tomczak może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub   Regulaminem  orz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MARKOFLASH Marek Tomczak .

- Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego,  nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MARKOFLASH Marek Tomczak .

 

- Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

b) korzystania  z usług oferowanych przez Sklep internetowy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Marko-Flash Marek Tomczak,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Realizacja zamówień
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi

złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również

możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

• wybór formy dostawy i płatności

• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone. Potwierdzenie

wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

• opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i

dostawy

• sposób płatności

• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

• informacja o prawie do rękojmi

• przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

 

 

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w Punkcie Handlowym bez dodatkowej opłaty po potwierdzeniu przez sklep skompletowania zamówienia.

 

- Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia za odpowiednią opłatą wskazaną każdorazowo podczas składania Zamówienia. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

 

- Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy .Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Można zapoznać się z nimi tutaj.

 

- Termin dostawy wynosi od 24h do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, o ile nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

 

-Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje przez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku Faktury VAT , Rachunku Imiennego lub Paragonu lub/i poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail dokumenty sprzedaży jak wyżej.

- Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

 

-W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym podczas składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, firma doręczająca przesyłkę pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki. Po kolejnej nieudaniej próbie dostarczenia towaru zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawca może ponowić Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Zamówionego Towaru, chyba że strony ustalą inaczej. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była nie możliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ponownej Dostawy Zamówionego Towaru.

 

-Mając na uwadze treść art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego, w razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 

-Odwołując się do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo Przewozowe Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272 po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od firmy doręczającej spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającej się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. CENY I METODY PŁATNOŚCI
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla

Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

 

- Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają

podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera

kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności

doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem

zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

 

- Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na

stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami

związanymi z realizacją umowy.

 

- Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania

płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem

zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres

podany przez Klienta.

 

- Do każdego Zamówienia  wystawiana jest faktura VAT , rachunek imienny lub paragon fiskalny.

 

- W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

- Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego:

 

84 1240 3057 1111 0000 34386 822 .

 

b) gotówką przy odbiorze :        

- sprzedającemu przy odbiorze osobistym  ,

            - płatne Dostawcy podczas Dostawy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

- Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 

- Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

 

- Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: markoflash@markoflash.pl lub też pisemnie na adres: Zgierzu ul. Republikańska 12. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

 

- W wypadku Klientów będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 

- W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Klientowi, będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)– prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

(Zalecane jest skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.)

 Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: markoflash@markoflash.pl lub też pisemnie na adres:  MARKO-FLASH Marek Tomczak ,95-100 Zgierzu , ul.Republikańska 12

 

Przypominamy, iż konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

- Termin 14-dniowy liczy się od dnia :

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

- Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany , wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, sprowadzony na specjalne zamówienie klienta;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 10. świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy,  wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 11. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Rezygnacja nie dotyczy zamówień odebranych osobiście w punkcie handlowym sprzedającego

 

- W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej.Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

- Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może dokonać zwrotu np. przelewem, jeżeli konsument poprzednio tak właśnie dokonał płatności za Produkt. Konsument obowiązany jest zwrócić  Produkt Sprzedawcy. Przepisy nie przewidują tutaj konkretnego sposobu, dlatego konsument może odesłać Produkt np. przesyłką pocztową albo kurierską. Zwrot Produktu możliwy jest również osobiście.

 

-Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

MARKO-FLASH Marek Tomczak

95-100 Zgierzu  ul.Republikańska 12.

 

- Do przesyłki ze zwracanym towarem Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o dołączenie kopię faktury lub paragon (oryginał) o ile nie stanowi to uciążliwości. Należy tez  pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wyraźne wskazanie konta bankowego, na które kupujący chce otrzymać zwracaną za towar należność.

 

- Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się poniżej , na stronie Sklepu oraz wysyłany

jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 

*  *  *

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: Marko-Flash Marek Tomczak, ul.Republikańska 12 ,95-100 Zgierz , markoflash@markoflash.pl –   

–   Ja/My(*) …… niniejszym informuję/informujemy(*) ……. o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)……………..

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

*  *  *

 

- Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości, o ile nie stanowi to dla Klienta uciążliwości, zalecane jest opakowanie Towaru w oryginalne opakowanie z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty).

 

- Sprzedawca ,nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu od Sprzedawcy do Klienta bedącego Konsumentem (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10. KOSZTY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy Klient będący Konsumentem pokrywa koszty transportu zwracanego towaru do sklepu (chyba że sam go odwiezie) .Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane.

 

-Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu od Sprzedawcy do Konsumenta.

 

Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka sytuacji, kiedy konsument będzie obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy. Poniżej wskazujemy możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Prawo Konsumenta do rękojmi
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres markoflash@markoflash.pl ,

-Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

- Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

-W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów - w takim przypadku sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

 

-W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej sprzętu).

 

- Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Marko-Flash Marek Tomczak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

- Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Marko-Flash Marek Tomczak o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

- Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Marko-Flash Marek Tomczak, ul.Republikańska 12 ,95-100 Zgierz, mailowo pod adres markoflash@markoflash.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

- W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

- Marko-Flash Marek Tomczak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

- W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

- Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

- Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.

- Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

- Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

- W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

- Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Postanowienia końcowe
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.markoflash.pl/webpage/pl/regulamin.html

-Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

- Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

-Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

-Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

"MARKO FLASH"

Marek Tomczak

siedziba firmy:

ul. Republikańska 12

95-100 Zgierz

Poland

servis:

ul. Czerwieńskiego 8

95-100 Zgierz

Poland

Telefon +48 42 715 12 14

Kom +48 501 040 069

E-mail markoflash@markoflash.pl

Strona firmowa www.markoflash.pl

Schemat dojazdu

 

NIP 732-100-68-43

REGON 470538190

 

84 1240 3057 1111 0000 34386 822

 Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.

 Marek Tomczak