KONTAKT

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego sprzętu ?

Skontaktuj się z nami...

 


Tel +48 42 715 12 14
Kom +48 501 040 069

 

markoflash@markoflash.pl

ul.Czerwińskiego 8
95-100 Zgierz


ZMIENILIŚMY LOGO !!!


Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez

wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania

powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres

Marko Flash Marek Tomczak, Czerwieńskiego 8 ,95-100 Zgierz ,telefon +48 42 715 12 14 adres email markoflash@markoflash.pl

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również

poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1

niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot

powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy

zwrócić na poniższy adres: Marko Flash Marek Tomczak, Czerwieńskiego 8 ,95-100 Zgierz.

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z

uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował

konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób

dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych

przez niego dodatkowych kosztów.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 
Odstąpienie od umowy przy zakupach w sklepie internetowym przed i po 25 grudnia 2014 r.

Prawo odstąpienia od umowy stanowi szczególne uprawnienie KONSUMENTA dokonującego zakupu na odległość np. przez stronę WWW sklepu internetowego.  Konsument dokonując zakupu na odległość nie ma możliwości zbadania rzeczy tak, jak mógłby to uczynić dokonując zakupu w stacjonarnym sklepie przedsiębiorcy.
Konsumenci obsłużeni przed 25.12 nadal będą korzystać z uprawnienia na starych zasadach, zaś po 25.12 obowiązywać będzie nowelizacja prawa ujednolicająca zasady handlu w Internecie w całej UE. 

Konsument – osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC)

Przedsiębiorcą – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Umowa zawierana na odległość w obrocie konsumenckim – transakcja handlowa zawierana pomiędzy KONSUMENTEM, a PRZEDSIĘBIORCĄ (B2C) w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży (sklep internetowy) na ODLEGŁOŚĆ.

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OBOWIĄZUJĄCE
PRZED 25.12.2014 R.
PRAWO ODSTĄPIENIA OBOWIĄZUJĄCE
OD 25.12.2014 R.
JAKA USTAWA REGULUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY?
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
Wyłącznie KONSUMENT, czyli osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wyłącznie KONSUMENT – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
CZY KONSUMENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIENIA KUPUJĄC W SKLEPIE STACJONARNYM?
NIE – uprawnienie dot. wyłącznie umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa NIE – uprawnienie dot, wyłącznie umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
CZY KONSUMENT MUSI WSKAZAĆ POWÓD SKORZYSTANIA Z UPRAWNIENIA?
NIE – konsument może skorzystać w uprawnienia bez podania przyczyny NIE – konsument może skorzystać w uprawnienia bez podania przyczyny
JAKI JEST CZAS NA SKORZYSTANIE Z UPRAWNIENIA?
10 dni od dnia doręczenia produktu. 14 dni od dnia doręczenia produktu;

KTO PONOSI KOSZTY ZA SKORZYSTANIE Z ODSTĄPIENIA OD UMOWY?
Konsument może odstąpić od umowy bez ponoszenia nadmiernych trudności lub kosztów.
Ustawa nie mówi o tym wprost, jednakże przyjęto, że konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa poniżej:
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się na ich ponoszenie lub nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż zwykły oferowany przez Sprzedawcę, konsument nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów.
JAKIE SĄ SKUTKI SKORZYSTANIA Z ODSTĄPIENIA OD UMOWY?
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. w sklepie internetowym) umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. w sklepie internetowym) umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.
JAKIE SĄ PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY?
1) sprzedawca powinien niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności.
2) sprzedawca nie może żądać „odstępnego” (np. potrącenia jakiejś kwoty z uiszczonej ceny towaru) za to, że konsument odstępuje od umowy.
3) Sprzedawca powinien poinformować Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
1) sprzedawca powinien niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot pieniędzy powinien być dokonany w taki sam sposób w jaki konsument zapłacił za towar, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
2) Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy :
.......................................................................
 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1.    Adresat: Marko-Flash Marek Tomczak, ul.Republikańska 12 ,95-100 Zgierz , markoflash@markoflash.pl –   

2.   Ja/My(*) …… niniejszym informuję/informujemy(*) ……. o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)……………..

3.    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

4.    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

5.    Adres konsumenta(-ów)

6.    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

7.    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

.......................................................................

3) Sprzedawca jeżeli nie zaproponuje, że sam odbierze towar, będzie miał możliwość odroczenia terminu ZWROTU PŁATNOŚCI do czasu otrzymania i oceny stanu towaru.
JAKIE SĄ PRAWA I OBOWIĄZKI KONSUMENTA?
1) Konsument powinien w ciągu 10 dni od doręczenia produktu złożyć na piśmie stosowne oświadczenie.
2) Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
3) Konsument może korzystać z rzeczy w trybie „zwykłego zarządu”.
4) Do odstąpienia od umowy nie jestkonieczny tzw. paragon – wystarczy inny dowód zakupu – który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar u danego sprzedawcy (może to być np. wyciąg z karty, dokument gwarancyjny podpisany przez sprzedawcę)
5) Produkt NIE musi być przesłany w oryginalnym opakowaniu.
1) Konsument powinien w ciągu 14 dni od doręczenia produktu złożyć na piśmie oświadczenie,którego wzór powinien być dostępny na stronie WWW sklepu.
2) Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca sam zaproponował, że towar odbierze.
3) Do odstąpienia od umowy nie jest konieczny tzw. paragon – wystarczy inny dowód zakupu – który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar u danego sprzedawcy (może to być np. wyciąg z karty)
CZY KONSUMENT MOŻE ODPOWIADAĆ ZA ZUŻYCIE ZWRACANEGO TOWARU?
Zmiana w granicach zwykłego zarządu to taka zmiana, która jest wynikiem normalnego korzystania z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem (np. przymiarka, odpakowanie, sprawdzenie). O tym, czy zmiana mieściła się w granicach zwykłego zarządu decydują, więc okoliczności konkretnego przypadku obejmujące m.in. rodzaj i właściwości towaru Konsument ponosi odpowiedzialność zazmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.